Zásady spracúvania osobných údajov

Tieto zásady a nariadenia je možné meniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu nájdete na tejto webovej stránke aktuálnu verziu a ako príručku môžete použiť dátum vydania. Tento text bol naposledy zmenený 20. augusta 2018 (verzia 1.2.).

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je agentúra POLLY SK sro, Ľ. Štúra 4120/2, 940 01 Nové Zámky, Slovensko, IČO 51813866.

Od 25. mája 2018 budú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016. Zámerom je na jednej strane zabezpečiť ochranu osobných údajov v rámci Európskej únie a na druhej strane zaručiť voľný pohyb údajov v rámci európskeho vnútorného trhu. Toto nariadenie nahrádza smernicu 95/46 / ES z roku 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe údajov. Od 25. mája 2018 je GDPR spoločným rámcom ochrany údajov v Európskej únii.

Naše zásady spracúvania osobných údajov

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé a transparentné. Naše spracovanie má právne dôvody. Vaše práva majú najvyššiu prioritu pred spracovaním vašich osobných údajov. Na požiadanie vám poskytneme informácie o ich spracovaní.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďuje a spracúva iba minimálne množstvo osobných údajov, ktoré je potrebné na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je časovo obmedzené. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné.
 • Pokúsime sa zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Aké údaje ukladáme?

Z technických dôvodov sa pri návšteve našej webovej stránky uloží vaša IP adresa, stránka, odkaz, z ktorého ste navštívili našu webovú stránku, doba používania našej webovej stránky, príslušné podstránky atď. Tieto informácie sa považujú za osobné informácie, pretože ide o vaše online ID. Preto s tým narábame opatrne.

Aké je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie spracovanie alebo súbor operácií spracovania osobných údajov alebo osobných súborov, najmä ich vyhľadanie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúra, uloženie, zmena, hľadanie, hľadanie, použitie, prenos, distribúcia alebo ich kombinácia, obmedzenie, vymazanie, automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ďalšie osobné údaje

Na týchto webových stránkach môžete dobrovoľne zadávať svoje osobné údaje v rôznych formách (prihlásenie, registrácia, objednávka atď.). Najčastejšie sa ukladajú tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, titul a v jednotlivých prípadoch aj adresa trvalého alebo prechodného pobytu. Vaše údaje budú použité iba v nevyhnutnom rozsahu.

Čas uchovania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 2 rokov, pokiaľ osobitné právne predpisy (dane, pracovné právo, archivácia, účtovné predpisy) neustanovujú inak alebo neodvoláte svoj súhlas (pokiaľ nie sme viazaní zákonom). Spracovanie vašich osobných údajov je prípustné v období od udelenia vášho súhlasu s reklamáciou, a to aj v prípade, že ste svoj súhlas po jeho udelení odvolali.

Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením alebo poškodením pomocou vhodných technických a organizačných opatrení. Zaviedli sme rôzne bezpečnostné postupy, technológie a systémy na ochranu osobných údajov (napríklad sme vyvinuli organizačnú politiku pre spracovanie osobných údajov, v našich počítačových systémoch používame aktualizované antivírusové programy a brány firewall, siete Wi-Fi aj počítače sú chránené silnými heslami. , osobné údaje sa neposkytujú mimo EÚ, činnosti spracovania sa pravidelne aktualizujú atď.). Keď vylepšujeme tieto technológie, vylepšujeme aj naše bezpečnostné systémy. Sprostredkovatelia, ktorí majú prístup k údajom, sú našimi zmluvnými partnermi a sú riadne informovaní o povinnosti mlčanlivosti. Komunikujeme s vami šifrovanými kanálmi a zaväzujeme vás dodržiavať vyhlásenie o ochrane údajov. Ak boli naše systémy náhodne poškodené hackerským útokom alebo ak v nich došlo k prielomu a došlo k strate osobných údajov, budete o prijatých opatreniach informovaní do 72 hodín a zároveň budeme do 72 hodín komunikovať s nadriadeným (Úrad na ochranu osobné údaje). Keď vylepšujeme tieto technológie, vylepšujeme aj naše bezpečnostné systémy. Sprostredkovatelia, ktorí majú prístup k údajom, sú našimi zmluvnými partnermi a sú riadne informovaní o povinnosti mlčanlivosti. Komunikujeme s vami šifrovanými kanálmi a zaväzujeme vás dodržiavať vyhlásenie o ochrane údajov. Ak boli naše systémy náhodne poškodené hackerským útokom alebo ak v nich došlo k prielomu a došlo k strate osobných údajov, budete o prijatých opatreniach informovaní do 72 hodín a zároveň budeme do 72 hodín komunikovať s nadriadeným (Úrad na ochranu osobné údaje). Keď vylepšujeme tieto technológie, vylepšujeme aj naše bezpečnostné systémy. Sprostredkovatelia, ktorí majú prístup k údajom, sú našimi zmluvnými partnermi a sú riadne informovaní o povinnosti mlčanlivosti. Komunikujeme s vami šifrovanými kanálmi a zaväzujeme vás dodržiavať vyhlásenie o ochrane údajov. Ak boli naše systémy náhodne poškodené hackerským útokom alebo ak v nich došlo k prielomu a došlo k strate osobných údajov, budete o prijatých opatreniach informovaní do 72 hodín a zároveň budeme do 72 hodín komunikovať s nadriadeným (Úrad na ochranu osobné údaje). sú naši zmluvní partneri a sú riadne informovaní o povinnosti mlčanlivosti. Komunikujeme s vami šifrovanými kanálmi a zaväzujeme vás dodržiavať vyhlásenie o ochrane údajov. Ak boli naše systémy náhodne poškodené hackerským útokom alebo ak v nich došlo k prielomu a došlo k strate osobných údajov, budete o prijatých opatreniach informovaní do 72 hodín a zároveň budeme do 72 hodín komunikovať s nadriadeným (Úrad na ochranu osobné údaje). sú naši zmluvní partneri a sú riadne informovaní o povinnosti mlčanlivosti. Komunikujeme s vami šifrovanými kanálmi a zaväzujeme vás dodržiavať vyhlásenie o ochrane údajov. Ak boli naše systémy náhodne poškodené hackerským útokom alebo ak v nich došlo k prielomu a došlo k strate osobných údajov, budete o prijatých opatreniach informovaní do 72 hodín a zároveň budeme do 72 hodín komunikovať s nadriadeným (Úrad na ochranu osobné údaje).

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo na informácie o:

 • O operátorovi. Údaje o operátorovi sú uvedené na začiatku tohto dokumentu.
 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak by ste chceli vedieť, ktoré konkrétne údaje o vás uchovávame, radi vám tieto informácie na požiadanie pošleme e-mailom.
 • Máte právo opraviť poskytnuté údaje alebo ich doplniť v prípade chýb alebo opomenutia.
 • Len čo vaše osobné údaje splnia účel, máte právo sa ich vzdať, t. J. Právo na vymazanie vami poskytnutých osobných údajov. Toto právo platí aj v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • V prípadoch, keď sú vaše osobné údaje spracovávané s vaším súhlasom, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je veľmi jednoduché. Zašlite svoj email na: office@agenturpolly.sk.
  edda V prípadoch, keď je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme („oprávnený záujem prevádzkovateľa“), máte právo namietať proti tomuto oprávnenému záujmu. Ak je vaša námietka oprávnená, vaše údaje spracované na tomto základe budú z našich systémov vymazané. Rovnako ich odstránime, ak sa preukáže, že údaje boli spracované nezákonne.
 • Právo na vymazanie údajov nie je absolútne. Ak vaše osobné údaje potrebujeme na splnenie zákonných povinností, tieto osobné údaje spracujeme na tieto účely.
 • Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak počas tejto kontroly spochybníte presnosť svojich osobných údajov. Môžete tiež požiadať o obmedzenie, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a namiesto vymazania súhlasíte s obmedzeným spracúvaním. A to aj v prípade, že prevádzkovateľ vaše osobné údaje nepotrebuje na vami stanovený účel, ale musíte svoje právne nároky (sťažnosti, právne kroky) preukázať alebo obhájiť. Aj keď je spracovanie obmedzené, vaše údaje zostanú v našich informačných systémoch, ale nebudú použité na naše účely.
 • Okrem toho máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám budete písomne ​​oznamovať. Technicky je možný iba prenos e-mailovej adresy; ďalšie osobné údaje sa pravdepodobne neposkytujú v strojovo čitateľnom formáte v takej vnútornej štruktúre, aby boli skutočne použiteľné pre iného operátora. Urobíme však všetko pre to, aby sme zvládli náklady na túto technológiu.
 • Všetky vaše žiadosti o uplatnenie vyššie uvedených práv, námietky proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa alebo súhlas so spracovaním osobných údajov budú spracované do 72 hodín od prijatia žiadosti. V prípade komplikovanej žiadosti do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Sprostredkovateľ (príjemca vašich osobných údajov)

Sprostredkovatelia, teda spoločnosti, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom, sú kvalifikované spoločnosti, s ktorými sme uzavreli zmluvy o zastúpení. Títo partneri nás podporujú pri prevádzke, správe, vytváraní a aktualizácii tejto webovej stránky, sú viazaní na základe uváženia, zmlúv a dôvernosti a súhlasili s bezpečným uložením vašich osobných údajov a zaobchádzajú s nimi dôverne. Ide o nasledovné:

 • Google Inc. (sledovanie správania používateľov, najmä ktoré webové stránky navštevujete)
 • INTERNET SK (doménové a hostiteľské služby „FORPSI“)
 • Webfinity, pro (hostiteľské služby, archivácia údajov, výroba webových stránok)
  Ak nechcete, aby služba Google Analytics zhromažďovala a sledovala vaše osobné údaje, môžete na tejto webovej stránke zabezpečiť zákaz údajov.

dôvernosť

Vaše osobné údaje nijakým spôsobom neposkytujeme tretím stranám (iným ako už uvedeným). Samozrejme ich nepredávame, neobchodujeme s nimi ani nevykonávame podobné podobné nekalé operácie. Uznávame hodnotu a citlivosť vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť do vládnych organizácií, ale iba na právnom základe a príslušných zákonných alebo súdnych rozhodnutiach a v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.

Odkazy tretích strán

Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (známe ako webové stránky tretích strán), tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a sú nezávislé od webových stránok, ktoré prehliadate. Preto nie sme zodpovední za obsah a pravdivosť obsahu alebo aktivity na webových stránkach tretích strán. Ak však máte podozrenie na nekalé alebo nezákonné správanie na tejto webovej stránke, kontaktujte nás na adrese: office@agenturpolly.sk.

CMS (redakčný systém)

Systém na správu obsahu (CMS) použitý na tomto webovom sídle a ďalších softvérových komponentoch nezhromažďuje žiadne osobné údaje od používateľov, ktorí navštívia tento webový server.

Hosting

Tieto webové stránky sa nachádzajú na serveroch spoločnosti INTERNET SK, sr („FORPSI“).

Cookies

Naše systémy používajú súbory cookie na sledovanie preferencií návštevníkov a na prispôsobenie našej webovej stránky konkrétnemu návštevníkovi. Používajú sa tiež na zistenie, či ste tieto webové stránky niekedy navštívili z počítača. Viac informácií o cookies nájdete v samostatnej časti tohto dokumentu.

Transfery do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak je však takýto prevod spôsobený technickými operáciami našich sprostredkovateľov, jedná sa o kvalifikované spoločnosti s bezpečnostnými certifikátmi. Preto je v týchto prípadoch bezpečnosť vašich osobných údajov zahrnutá aj do sprostredkovateľských zmlúv uzavretých s vami.

Dozorný orgán

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adresách uvedených na začiatku tohto dokumentu.

Pravidlá používania súborov cookie

Používanie cookies

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky používa takzvané cookies, ktoré ponúkajú lepšiu službu. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie vo vašom internetovom prehliadači (ako sú Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Tor, atď.). Pokiaľ navštívite túto webovú stránku a vášmu prehliadaču je povolené prijímať cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania cookies. Súbory cookie môžete deaktivovať nastavením svojho internetového prehliadača tak, aby už súbory cookie neukladal. Ďalej môžete ručne vymazať, zablokovať alebo úplne deaktivovať všetky predtým uložené údaje pomocou nastavení prehľadávača a zablokovať alebo povoliť určité webové stránky (domény).

Každý užívateľ, ktorý navštívi tento web, sa zaväzuje používať cookies a ukladať ich do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, nenavštívi tento web alebo aktívne blokuje cookies vo svojom prehliadači. Ak zablokujete používanie súborov cookie, môžete navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka umiestni do vášho počítača, telefónu, tabletu atď. Pri prvej návšteve stránky s cieľom uložiť vaše zvyky a použiť tieto údaje na prispôsobenie vášho online zážitku. V závislosti od typu prehliadača sa súbory cookie ukladajú do priečinka systému súborov vo vašom zariadení. Súbory cookie môžu obsahovať veľké množstvo informácií, vďaka ktorým je návštevník osobne identifikovateľný. Spravidla obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu platnosti a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webový prehliadač znova načíta súbory cookie a odošle tieto informácie späť na web, ktorý súbor cookie pôvodne vytvoril. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a nezhromažďujeme vaše osobné údaje. Uloží sa iba jedinečné ID relácie.

Súbory cookie nepredstavujú pre počítač hrozbu, pretože sa nachádzajú v textovom súbore, ktorý nemožno spustiť ani prevziať kontrolu nad počítačom. Súbory cookie však môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Súbory cookie môžu byť zneužité, najmä ak útočník získa prístup do počítača používateľa, pretože súbory cookie nie sú v počítači chránené. Potom môže útočník napríklad predstierať identitu niekoho iného. Existuje niekoľko podvodných spôsobov, ako ukradnúť súbory cookie, ak webový prehliadač nie je chránený proti nim (nesprávne nakonfigurovaný alebo nechránený).

Prečo používame cookies?

Súbory cookie používame, aby ste mohli optimálne využívať funkcie našich webových stránok, vytvárať naše služby a sledovať návštevnosť webových stránok. Na našom webe nájdete dva typy cookies: session cookies (dočasné cookies) a trvalé cookies. Súbory cookie relácie - ide o dočasné súbory cookie, ktoré sa odstránia pri zatvorení prehliadača. Trvalé cookies - tieto cookies zostávajú uložené v podpriečinku vášho prehliadača, kým ich nevymažete manuálne alebo kým nevypršala doba ich platnosti, ktorá je nastavená v cookie. Čas, kedy uložíme vaše informácie, závisí od typu súboru cookie.

Aké typy súborov cookie používame na týchto webových stránkach?

Uloženie osobných nastavení
Súbory cookie ukladajú osobné nastavenia. Takto môžete preskočiť prihlásenie na tento web.
Vytvárať anonymné štatistické záznamy.

Analytický softvér (napr. Google Analytics) sa používa pri každej návšteve tejto webovej stránky. Tento softvér ukladá štandardné anonymné súbory cookie s cieľom zistiť prenos na našu webovú stránku, analyzovať správanie anonymných návštevníkov a určiť, ktorý obsah je pre nich relevantný. Všetky uložené analytické informácie sú anonymné a používajú sa výlučne na naše technické a marketingové účely.

K rozlíšeniu anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky môžu tiež používať súbory cookie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vás ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si váš výber (napr. Meno používateľa) a umožniť vám používať rozšírené a prispôsobené funkcie. Tieto súbory cookie sa dajú použiť na zapamätanie si zmien, ktoré ste vykonali v nastaveniach stránky (napr. Veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia atď.). Môžu sa tiež použiť na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, napríklad sledovanie videí, Komentáre v diskusiách a ďalšie. Údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity pri surfovaní na iných webových stránkach.

Súbory cookie tretích strán

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá používa tieto informácie na vyhodnotenie používania tejto webovej stránky a na generovanie aktivít návštevníkov. Ďalšie informácie o získavaní a používaní vašich osobných údajov v spoločnosti Google, sro, vašich právach a ochrane súkromia sa nachádzajú v ustanoveniach o ochrane údajov na webových stránkach tejto spoločnosti.

Právny základ spracovania

Ak sme schopní identifikovať návštevníka našej webovej stránky (napríklad keď sa prihlásite), budú osobné údaje spracované. Na takéto spracovanie musíme mať právny základ. Právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby, alebo najmä keď sledujeme a hodnotíme aktivity, je v legitímnom záujme prevádzkovateľa (t. J. Nás), aby sme vám poskytli čo najlepšie služby alebo podporu pre vaše aktivity v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou. ponúknuť.

Súbory cookie a ochrana osobných údajov

Súbory cookie na ochranu osobných údajov možno rozdeliť do dvoch skupín:

 • Technické súbory cookie sa nastavujú iba na zaznamenávanie niektorých informácií, napríklad o počte návštevníkov a ich správaní používateľov, a spracúvajú sa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 • Cielené alebo reklamné cookies zhromažďujú informácie o vašich zvykoch pri surfovaní a vašom online správaní a sú spracovávané na základe vášho súhlasu, najmä stlačením tlačidla „Súhlasím“, ktoré nájdete v „vyskakovacom okne“ v dolnej časti webovej stránky.

Získajte viac informácií o súboroch cookie

Viac informácií o cookies nájdete na Wikipedii a www.aboutcookies.org.

Ďalšie informácie o spracovaní cookies nájdete v prehlásení o spracovaní osobných údajov na tejto webovej stránke.

Kontakt

HOTLINE
office@agenturpolly.sk
Agentúra Polly SK s.r.o.
Ľ. Štúra 4120/2
940 01 Nové Zámky, Slovensko
IČO: 51813866
Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

Kontakt

HOTLINE
office@agenturpolly.sk
Agentúra Polly SK s.r.o.
Ľ. Štúra 4120/2
940 01 Nové Zámky, Slovensko
IČO: 51813866
Pred osobnou návštevou agentúry si vopred dohodnite termín. Volajte v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

ZAVOLÁME VÁM

Ak máte záujem o prácu, zavoláme Vám, stačí vyplniť nasledovné údaje

  Vaše meno a priezvisko:
  Kraj:
  Preferované obdobie:
  Vaše tel. číslo:

  DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV
  crossmenuchevron-down